print

תורת השלבים

אוצר: אורי דסאו 26.11.2010 - 26.2.2011
סליל שחור

תהליך עבודתו של ואליד בשטי, אמן יליד אנגליה הפועל בארה"ב, מחולק לשני חלקים. בשטי מניח ניירות צבעוניים בחדר חושך. הניירות מתגלגלים בתוך עצמם וזזים תוך כדי. הדימוי שנוצר הוא של פריסה וגלילה. התוצר- תצלום הוא נייר שמייצג נייר. הסלילים של וואליד בשטי מתנגדים לחזיתיות של הדימוי הצילומי ומטפלים בנייר הצילום בשורה של מצבים שבין גלוּל לפרוּשׂ. ברמת הדימוי הבודד, כל אחד מהסלילים מציין כמה מצבים, בלי שום התייחסות למציאות חיצונית, במעין עיסוק פורמליסטי בהליכים שאי-אפשר לחזותם לפני מעשה. הסלילים אינם תולדה של חשיבה דיכוטומית המנגידה בין הפשטה לייצוג ובין ליטרליות לאילוזיוניזם; עבודתו של בשטי אינה מתעניינת בתוכן שעבר הפשטה אלא בהפשטה שאינה שלילה של דבר, שהקונקרטיות שלה מונעת את האפשרות לתאר אותה ומחייבת את חווייתה הישירה.