print

תורת השלבים

אוצר: אורי דסאו 26.11.2010 - 26.2.2011
וילון

עבודתו של האמן הגרמני תומס דימנד, מהאמנים הבולטים בעולם בתחום הצילום, נטועה בתהליך עבודה במסגרתו נעשה ביצוע מחדש של דימוי צילומי קיים בצורת דגם מניירות צבעוניים וצילומו מחדש. התוצאה היא
שהדימוי מאבד את עקבות החיים שנישאו בו. במובן זה, עבודתו של דימנד לוקחת חלק בתהליכים של דה-הומניזציה בה-במידה שהיא חושפת אותם באמצעות הצילום. הטכניקה הצילומית משמשת בעבודה כפעולה מרחיקה שמצביעה על היעלמות, על אובדן האנושי. דימנד יוצא כנגד הקשר המסורתי בין צילום לאינדקסליות. מבט משתהה בעבודותיו של דימנד אינו יכול שלא להבחין כי מדובר בדגם נייר. דימנד חושף את העובדה שלפנינו דימוי בנוי, מלאכותי, וכך מצביע על היבט המלאכותי של החיים החברתיים ושל ייצוגיהם. דימנד חושף את עצם הבדיוניות של החיים החברתיים, אך לא עושה זאת באמצעות הצבה של בדיון אחד כנגד האחר. עבודותיו מדגימות טרנספורמציה של עולם ששבת מלכת וריבוי שהומר בחומר אחד. אם תצלומים מודפסים מכיילים את העולם כולו לטקסטורה אחת, עבודתו הצילומית של דימנד מגיבה על כך בהיצמדות לחומר אחד, נייר המייצג נייר. אך למעשה, האחדת החומר בעבודתו מגלמת התנגדות למנגנון המאחיד של הצילום ולדרכו לייצר פני שטח מוחלקים, חסרי תפרים.