print

תורת השלבים

אוצר: אורי דסאו 26.11.2010 - 26.2.2011
ניסוי בתשעה דפים

ינאי טויסטר מציג סדרה של מצבי חשיפה שונים מודבקים על נייר עיתון. לכאורה לא מוצג דבר, רק נייר צילום על נייר אחר. טויסטר מציג מצב קדם דימויי, מעיין טיפולוגיה הממיינת פורמט. מה שרואים הוא הפורמט – ריבוע בתוך ריבוע, התנאים עליהם אמור להופיע הדימוי עצמו - שכאן הוא בבחינת נעדר. טויסטר מציג את תהליך ההיווצרות, את החומריות והמכניזם של הצילום. העבודות כוללות אור, נייר ותו לא. הדימוי הצילומי בעבודות אלה, הנו סימן להעדר, הוא הודחק החוצה ונותר מחוץ לפריים. הבחירה למקם את העבודה כפתיח לתערוכה, קרוב לכותרת שלה – "תורת השלבים", יוצרת סוג של אילוסטרציה לתערוכה כולה.