print

תורת השלבים

אוצר: אורי דסאו 26.11.2010 - 26.2.2011

הדימויים המוצגים בתערוכה, נוצרו באמצעות חמש מצלמות שונות שבנה חיים דעואל לוסקי: מצלמת כדור, מצלמת עוגה, מצלמת קלפים אנכית, מצלמת קלפים אופקית ומצלמה אופקית בשלוש קומות. כל המצלמות הן תוצרים של פרויקט מתמשך של לוסקי, שתכליתו להציב אתגר לצילום הקונוונציונלי ולהדגיש את מגבלותיו.
כך למשל, מצלמת הכדור עשויה מ-12 מחומשים, שכל אחד מהם מוקף בחמישה משושים ליצירת כדור בזיקה למודל הגיאודזי של בקמינסטר פולר. בכל אחת מפינות המחומשים נוּקב נקב המשמש כעדשה, כך שהאור חודר משישים נקבים שונים ופוגע במשטח הנגטיב (4x5 אינץ') הממוקם במרכז הכדור. שלד המצלמה עשוי עץ והיא מחופה פלסטיק ביציקת ואקום. הכדור עצמו תפוס בציר, וכל תנועה סיבובית על ציר זה מזיזה את הנגטיב ממצב אנכי לאופקי ובחזרה ומייצרת אגד דימויים שונה לחלוטין, המורכב משישים שכבות של דימויים שונים המקופלים האחד על ובתוך האחר, משני צדי הנגטיב.