print

תורת השלבים

אוצר: אורי דסאו 26.11.2010 - 26.2.2011
ללא כותרת

ה"רישומים הצילומיים" של אפרת שלם הם יצירי כלאיים החומקים מקטגוריות ברורות ומעלים שאלה על מה שרואים בהם, מה הם בדיוק וכיצד אפשר להגדירם. בכל אחד מהם נראה דימוי שנלקח ממסך מכוונים של מטוס קרב בזמן התנסות ממשית או וירטואלית; קשה לקבוע זאת באורח חד-משמעי, שכן מִנעד ההדגשים ששלם מייצרת בעבודות אלה מייחס לטכנולוגיה הצילומית, מצד אחד, מהימנות וזיקה ישירה לאובייקט
המיוצג – ומצד שני מבליט את הריחוק הכרוך בטכנולוגיה, את הממד החוצץ שהיא מציבה בינינו לבין הדברים. העובדה שבדימויים נראות טבעות של כוונות-ירי ובתוכן סימנים של מטוסים מטוּוחים, מדגישה את העובדה שהפרקטיקה הצילומית שלפנינו מאפיינת את עצמה ביחס ליכולתה לתפוס, ללכוד, לטווח, להשמיד. למצלמה הקונוונציונלית אין כאן מעמד מועדף: היא רק אחת ממגוון רחב של מכשירים אופטיים, החל במסך המכוונים של המטוס, דרך עזרים לראיית לילה ועד לציוד של חדר חושך. לצד כוונות-הירי נראים רישומי-אור של תצורות מעגליות, שמקיפות את כוונות-הירי וכאילו מנסות לטווח אותן, ובשולי ההדפסות ישנם גם סימנים פוטוגרמיים (שנוצרו באמצעות חשיפה לאור) של כפות ידיים. רישומי האור שולחים את הצופה אל תהליך העבודה הקונקרטי, ולמעשה אל דרכה של העבודה להציג או להעלים את המנגנון שמאחורי מה שהיא מראה, שמאחורי התוצאה הסופית.