print

צעדים בוני אמון

מחול-אמנות-קהילה, אוצרים: דרורית גור אריה ואבי פלדמן 22.5.2014 - 6.9.2014

"ריקודי עם" – פרקטיקה עממית מוכרת בחברות ובתרבויות שונות – מהווים, יחד עם השירה בציבור, נדבך מרכזי בתרבות הישראלית. הריקודים היו לנוהג חברתי רווח בארץ עוד בתרבות החלוצים שלפני הקמת המדינה, וריקוד ה"הורה" הפך לסמל של ישראליות והתערות בארץ.
באולם ספורט בכפר-סבא של ימינו, על רקע שלט קדורני המכריז "מחול ישראלי", רוקדים במעגלים גברים ונשים, השבויים בעולם שנדמה כי זמנו עבר. צעדיהם מבקשים להמשיך מסורת קדומה כביכול ומתמשכת לנֶצח. זוגות-זוגות הם ממשיכים לחולל ולהשיב אל חיינו אמונה באחדות ובקיבוציות.
מבעד לשיבושים ולמניפולציות שמבצעת אלונה הרפז באמצעות עיוותי סאונד וצילום בתקריב, נפרשׂת לנגד עינינו תמונה רבגונית המחדדת את נוכחותם היחידאית והבודדת של האנשים המצולמים. הם אוחזים זה בזו, מתקרבים ומתרחקים בהתאם למסגרת הצעדים המוכתבת ולמוזיקה המשתנה – אך מהו בעצם השָׁאוֹן השולח את הרוקדים אחד אל עבר השנייה? מהי המציאות הדמיונית שאליה הם נוהים בהיכנסם אל רחבת הריקודים? והאם יש ביכולתנו להיות שותפים לאותם מקום, זמן ורעיון העטופים במגננת המעגל?