print

כה קרוב ועדיין כה רחוק

אמנים עכשוויים מקפריסין, אוצר: יאניס תומאזיס 12.1.2017 - 11.3.2017

בספטמבר 2015, מיליוני גרגרי אבק שהגיעו כל הדרך מסוריה כיסו את קפריסין בענן אבק. בזמן שהאי קפריסין התמלא באבק, סוריה התרוקנה מחיי בני אדם. אם אבק מורכב מחומרים אורגניים, כמה מאבק זה הורכב מחומר אנושי? עבודתה של קוסטה נוצרה מן האבק שאספה האמנית בתקופת ענן האבק. במקום לתאר את האתרים שבהם היא עוסקת, קוסטה מאפשרת למרחב עצמו לגלות מה הוא מאפשר ומזמן דרך החומריות שלו. באמצעות טיפול ידני ועיצוב מחדש של האבק שאספה, האמנית יצרה חפצים שמקורם בהקשרים שעברו הזרה – מיצב המורכב בעיקר מפסיפסים בדמות מקומות שאבדו או הוחרבו, שאותם איתרה האמנית במפות לוויין. מתוך דימויי המקומות שנתונים לתהליך מתמשך של הזרה בשפה הפוליטית העכשווית המערבית, נבנה מרחב הטרוטופי שבו נפרסת ביקורת של פרקטיקות הזרה עכשוויות.

איריס פיסארידה, סוציולוגית