print

הזדמנות אחרונה לראות

אוצרות: דרורית גור אריה, איזבל בורז'ואה 8.11.2018 - 16.2.2019

 עבודת הווידיאו תדר גבוה במיוחד מהווה הקדמה למחקר חדש במסגרת הפרויקט התהליכי אקס-טריטוריה, שעליו החלו מעין אמיר ורותי סלע לעבוד עוד ב-2009. הפרויקט צמח מתוך עניין באקס-טריטוריה הימית שאינה נתונה לשליטתן של מדינות לאום, ועוסק מאז בחקירת תופעות אקס-טריטוריאליות בהקשרים מקומיים וגלובליים. גם וידיאו זה עוסק באקס-טריטוריה הימית, בהמשך למחקרן של האמניות סביב תופעת השימוש ב"דגלי נוחוּת" – פרקטיקה אקס-טריטוריאלית המאפשרת רישום של כלי שיט תחת דגלן של מדינות עניות במיוחד, כדרך לעקוף את החוק ולהימנע מכיבוד בסיסי של זכויות אדם וסביבה. היקף התופעה עצום. כך, למשל, השימוש ב"דגלי הנוחוּת" של פנמה – מדינה קטנה המונה כשלושה מיליון תושבים – הפך מדינה זו לבעלת צי הספינות הגדול בעולם, גדול יותר מאלה של ארצות-הברית וסין גם יחד.
אף שהשימוש ב"דגלי נוחוּת" הוא כר פורה להתחמקות מחובות אזרחיות או תשלום מסים ולהפרת תקנות בטיחות וזכויות אדם, מחקרן של אמיר וסלע מתעניין בהקשרים ההומניים יותר של התופעה, למשל בשירותם של פליטים. הפרויקט מתווה את הקשר בין ההיסטוריה של השימוש בדגלי נוחות לבין הפרקטיקה של בקשת מקלט, ובוחן את דרכי העיצוב של גבולות המחויבות המוסרית בזיקה ליצירתם של אזורי נוחוּת מעין אלה.

מעין אמיר ורותי סלע, תדר גבוה במיוחד, 2018, וידיאו