print

הזדמנות אחרונה לראות

אוצרות: דרורית גור אריה, איזבל בורז'ואה 8.11.2018 - 16.2.2019

 דפנה שלום מציגה כאן עבודות מהסדרה כתבי לילה, שצוירו על גליונות טקסט בכתב ברייל. הציור על כתב ברייל, המשמש עיוורים לקריאה בעזרת חוש המישוש, נעשה בניסיון לחלץ מן השפה את הממד הפיזי שלה. הברייל מהווה כאן מטאפורה להתמצאות ולאחרוּת, מאחר שהוא יוצר מרחב תלת-ממדי חושי לאנשים החיים בשולי החברה.
שלום בחרה לעבוד עם מסתו של ביאליק "גילוי וכיסוי בלשון" ועם שירו של רועי חסן "מבפנים". הטקסט הראשון עוסק בהיסטוריוּת של השפה, במשמעותן המשתנה של המילים שלעולם אינן קבועות ונצחיות. המילים והשפה, מוסיף ביאליק, מכסות על המציאות: "וכל דיבור, כל נדנוד של דיבור, הוא כיסוי משהו על קורטוב של 'בלימה' […]. שום מלה אין בה ביטולה הגמור של שום שאלה, אבל מה יש בה? – כיסויה". שירו של חסן קושר בין מחיקת שפה למחיקה של תרבות, כך שדווקא הסרת ה"כיסוי" השפתי באקט המחיקה מביאה לכיסוי התרבות הקשורה בה. בעבודה המסובבת על שיר זה שלום מוחקת במשיכות מכחול חלקים מהטקסט ומנכיחה את תנועת המחיקה בצבע.
עבודות אלו הן כעין מפות מופשטות המחוללות מסע מנטלי בין הנקודות הפזורות עליהן, אך לא ברור מה נקודת ההתחלה ומה סופו של המסלול שמסמנת שלום על גבי המשטח הטקסטואלי. פעולתה חודרת למחוזות התודעה וקוראת להתמצאות מחודשת בנבכיהם.

דפנה שלום, כתבי למתוך הסדרה כתבי לילה (גילוי וכיסוי 1) 2018ילה: ביאליק 2, 2018, סקנוגרפיה וטכניקה מעורבת, הדפסה ארכיונית