print

הזדמנות אחרונה לראות

אוצרות: דרורית גור אריה, איזבל בורז'ואה 8.11.2018 - 16.2.2019

 צמד האמנים רומן רונדה וגבריאל סלוויה הגיעו משדות פעולה שונים: קולנוע ואדריכלות. יחד הם חוקרים את מושגי הפסיכוגיאוגרפיה, העוסקת בהשפעת הסביבה הגיאוגרפית על עיצוב התודעה, הלכי הרוח והתרבות, בשדות כוח וזרמי תשוקה הנחבאים ברחובות הערים ומשליכים על התנהגותם של יחידים וקבוצות. מאחר שהמרחב הנפשי המופשט משליך על מרחב הפעולה הממשי, כל השפעה מכוונת עליו, מינורית ככל שתהיה, מתפרשׁת כהתערבות בהוויה האנושית, הגוררת תגובת שרשרת של פעולות גומלין.
עבודתם של רונדה וסלוויה מושפעת מסרטו של רוברט קרמר Route One / USA (1989), המתעד גילוי מחודש של ארצות-הברית בנסיעה לאורך החוף המזרחי. גם רונדה וסלוויה מתעניינים בנוף המשתנה ובפני הפריפריה, אך מחקרם מתמקד בדרכים אחרות, בסביבות ירושלים (כביש 1, כביש 443, הדרך לחברון). המצלמה קולטת את המראות מבעד לחלון אוטובוס ולקליפה הגנרית של הנוף, ומקלפת אט-אט את שכבות ההיסטוריה והמתחים הפוליטיים. את המראות מלווה קריינות רקע, החושפת את מחשבות היוצרים במהלך המסע.

רומן רונדֶה וגבּריאלֶה סלווייה, דרך מהירה 1, 2018, וידיאו