print

הזדמנות אחרונה לראות

אוצרות: דרורית גור אריה, איזבל בורז'ואה 8.11.2018 - 16.2.2019

 באמצע העיר, ב"שטח מת" שלא נעשה בו כל שימוש, הועמד סוס ועליו מצלמה. "מצלמת הסוס" סורקת את השטח במקביל לארבע מצלמות נוספות, המוסיפות מידע על המתרחש מזוויות שונות ותורמות לחקר האזור הנתון. הסוס מתפקד כמתווך בין בני האדם לבין ה"שטח המת". הניסוי של פסקל סימונה מושך את תשומת לבם של התושבים המתגוררים בקרבת מקום, ומגביר את ערנותם למתרחש מתחת לביתם. העבודה ככלל מעלה שאלות על תכנון סביבתי, אורבניזם והשלכות העיור המתקדם. כמו כן נחקרים בעבודה יחסי הגומלין בין בני אדם, ביניהם לבין אזורי המגורים שלהם, ובין העיר לבין החיה.

פסקל סימונֶה, גוש B1 חלקה 148, 2000, מיצב וידיאו