print

חריטות ושריטות

דמות החייל בדפוסים משתנים. אוצרת: סיגל ברקאי 7.3.2008 - 21.10.2008
מרגלית (חיילים)

איה בן רון , מרגלית (חיילים) , תצריב,2006. גיליון:19*19 דימוי: 9*12 הודפס בסדנת ההדפס ירושלים, באדיבות גלריה שלוש.

עוד על התערוכה