print

חריטות ושריטות

דמות החייל בדפוסים משתנים. אוצרת: סיגל ברקאי 7.3.2008 - 21.10.2008
גשר( מעבר לתעלת סואץ)

ישעיהו שיינפלד , גשר( מעבר לתעלת סואץ) , הדפס משי, לא מתוארך. גליון: 50*35 דימוי: 44*33 הודפס בסדנה פרטית, אוסף מוזיאון פתח תקוה לאמנות.

עוד על התערוכה