print

מדהים! מהמם! מופלא!

אוצרת: דורית לויטה הרטן, אוצר משנה: אבשלום סולימן

14/04/2016 - 20/08/2016

מדע דמיוני הוא תחום חדש יחסית, שעוסק בהשפעתם של מדע וטכנולוגיה מדומיינים על החברה ועל האדם. זוהי דרך מבוקרת לחשוב ולחלום על העתיד, אשר בה בעת משקפת את מערכת הערכים של התרבות שמעצבת אותה. מדע דמיוני הוא הערוץ שדרכו מתבטאים התשוקות החברתיות, השאיפות התרבותיות והתבניות הפוליטיות והטכנולוגיות הקיימים. החזון המדומיין של העתיד מלמד רבות על ההווה, ובאותו זמן – הוא גם תמיד יהיה מעוגן בעבר.
התערוכה מבקשת להגדיר את ביטויו החזותי של הדמיון הספקולטיבי ולהצביע על ההקשר ההיסטורי שלו. היא מקבצת יחד וממזגת פרמטרים שונים מבלי לערוך הבחנה בין מה שנחשב כאמנות גבוהה לצורות ביטוי פופולריות. במובן מסוים, אפשר לחשוב על המדע הדמיוני כעל התגלמותו של הדמיון המודרני, ממד שמשתקף בעבודותיהם של האמנים שמציגים בתערוכה זו.
אמנות קשורה בנימיה למדע הדמיוני ביכולת שהם חולקים להתבונן בסמוי מן העין. דיוקן טוב, למשל, לא יהיה דווקא בבואה מדויקת של אדם כלשהו אלא מסע של פענוח, שדרכו מתגלה אמת מסוימת שחולקים ביניהם האמן והצופה שמתבונן ביצירה. אם המסע של האמנות נתפש כצלילה למעמקי האמת ששוכנת מתחת לפני השטח, במדע הדמיוני פני השטח הללו משמשים כשדה שעליו נפרשות תגליותיו. בליבו של אותו מישור ריזומטי עומדים התמורות, הווריאציות והמוטציות – בקצרה, מצבם של הדברים העתידים לבוא.