print

מקבץ עבודות וידיאו

אוצרת: הדס מאור

07/06/2018 - 29/09/2018

עבודות הווידיאו המוצגות בספוט נוגעות כולן בשאלות של מקום, של זיכרון ושל זהות ומציגות את הממד הארעי והבלתי יציב, הקשור במושגים אלו. אל מול נוכחות הגוף החסרה במובהק במיצבים הפיסוליים של טטיאנה טרובה ושל יערה צח, עבודות הווידיאו במקבץ זה מבוססות, כל אחת בתורה, על סיפור ביוגרפי פרטי, ממשי או מדומיין; סיפור המסופר בגוף ראשון דובר, ופורש מתווה ליניארי משובש, פגוע וחסר, של זהות אינדיבידואלית, שאינה ניתנת לניתוק מהקשר גאוגרפי לאומי רחב יותר.
בכל העבודות מהווה הזיכרון אמצעי מרכזי לכינון תפישה עצמית של זהות ושל שייכות, אלא שהזיכרון מקוטע, שבור, פרום. וכך – בדומה למיצבים הפיסוליים – עבודות הווידיאו מעלות מושגים, כמו הגירה, נוודות, שייכות ועוד, וכמו מעגנות את הממד העקרוני שבהצבות הפיסוליות לכדי עמדה פרטיקולרית, תלוית זמן ומקום, עמדה, שכל כמה שהיא ספציפית ואישית, מוכפפת לכוחות גדולים ממנה, המניעים אותה במרחב הציבורי ומגדירים את גבולות הווייתה.