print

פעולות על מקום

אוצר: ולדמר טטרצ'וק

8.11.2018 - 5.1.2019

עיר היא הבְניה, סיפור שלעולם לא נגמר, נקודת ייחוס איתנה, מִכְרֶה של זיכרון, מקום ליצירת משמעות ומקור לא-אכזב של השראה. העיר היא נושא התערוכה "פעולות על מקום". העבודות המוצגות בה מתייחסות למקום ספציפי – המרחב הציבורי של העיר לובלין – אבל רעיון היסוד שלה אינו מוגבל לעיר זו בלבד. התערוכה "פעולות על מקום" מתבוננת במושג העיר, המיוצג כאן מבעד למקרה המבחן של לובלין – ההיסטוריה שלה, זהותה, המפה הפיזית שלה.
נקודת המוצא לתערוכה היא MapL – עבודת וידיאו של מירוסלב בלקה, המציגה את מפת העיר לובלין המוצבת במחנה הריכוז הנאצי מיידנק. עבודה זו קובעת את הטון לכל העבודות האחרות, שעיקרן מיצגי וידיאו העוסקים באתרים ספציפיים, בעודם מחלצים רגשות ממפת העיר או משליכים עליה רגשות חדשים. העבודות כולן נוצרו בהתייחס לאתרים נקודתיים ובמחשבה על הקהל הפוקד אותם – ויהיה זה הולך רגל ממשי או תושב מדומיין של הקולקטיב העירוני – אך בה-בעת הן עוסקות בנופי העיר לבדם.
כמה מן העבודות מתאפיינות בגישה שתיקרא כאן, בפרפראזה על מילותיו של מילן קונדרה, "הקלות הבלתי נסבלת של העיר". עבודות פילוסופיות ועבודות הנושאות מטעני זיכרון והקשרים היסטוריים ערוכות בה לצד סצנות של יומיום וחיי רחוב סואנים, ולצד נסיונות תקשורת בחיפוש אחר מלה טובה.
העיר, כמכונת חיים ומערכת תקשורת, מגלה את עצמה כתופעה מורכבת ובלתי צפויה. האמנים המתמודדים עם העיר יוצרים אִתה דו-שיח בממדי המרחב והזמן. השאלה אם רחובות העיר הם מקום לאמנות נותרת פתוחה, אבל אמנות עשויה לבטח להימצא בהם.

העבודות באדיבות האמנים וגלריה לבירינת, לובלין