print

נדודי שינה

אוצרת: מרי שק

22.11.2008 - 7.3.2009

השינה היא כעריסה חמימה בתחומי העצמי, צורך ביולוגי חשוב וחיוני, ובה בעת שינה היא כצלילה אל האופל, משכנם החביב של האימה והסיוט, זמן חטאיי הלילה ותשוקותיו, זירתם של מוכי ירח ורוקמי חלומות. השינה היא גם זמן מבוקע ומפולש לחסרי בית התרים מידי לילה אחרי מפלט ארעי במיטת המרחב הציבורי. בעיני רבים, מוכי נדודי השינה היא הופכת לרגעי חסד ספורים.
המציאות העכשווית המאופיינת באמצעים טכנולוגיים משוכללים ובשפע של אינפורמציה ויזואלית חוללה שינוי גם בדפוסי השינה והצמיחה בין היתר תופעות של קשיי שינה ושוטטות במרחב האורבני המאפשר פעילות בלתי פוסקת לאורך היממה, כמו גם במרחב הוירטואלי הזמין.
נדודי שינה ומגוון התופעות הקשורות לזמן שינה עומדים במרכז תערוכה הבוחנת את ההתמודדות עם חווית השינה בעידן העכשווי, מהיבטים פסיכולוגיים, פילוסופיים ותרבותיים.